3 Rosso n.2 - Tola Luigi


3 Rosso n.2

Tola Luigi

Bastetti Editore, Roma

1966